TRILOKA Czarnik Ożóg Kancelaria Patentowa i Adwokacka sp.p.

ul. Kornela Ujejskiego 12/7
30-102 Kraków

                   

Kancelaria została zarejestrowana pod nr
KRS: 0000411213
REGON: 122507291
NIP: 6772367264
 
Kancelaria została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

               

Kancelaria posiada rachunek firmowy prowadzony przez ALIOR BANK S.A.
nr 75 2490 0005 0000 4500 5761 5573

                                        

Maciej Czarnik jest rzecznikiem patentowym wpisanym na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 3296, europejskim rzecznikiem patentowym (EQE) wpisanym na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) pod nr 9297550. zawodowym pełnomocnikiem wpisanym na listę reprezentantów przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC) oraz zawodowym pełnomocnikiem wpisanym na listę reprezentantów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 57851.

                                           

Marcin Ożóg jest rzecznikiem patentowym wpisanym na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 3332, zawodowym pełnomocnikiem wpisanym listę reprezentantów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 57744 oraz adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie wpisanym na listę adwokatów Izby pod nr 3007.

                  

Wspólnicy Spółki są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych rzecznika patentowego w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Marcin Ożóg jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych adwokata w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. oraz HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

                                 

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, ile jakiekolwiek? Sprawdź tutaj.