Zgłoszenia do ochrony

Świadczymy pomoc prawną i techniczną w procesie uzyskiwania praw własności przemysłowej w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). Współpracujemy również z kancelariami zagranicznymi w celu umożliwienia naszym klientom uzyskania odpowiednich krajowych i regionalnych tytułów ochronnych.

Utrzymanie ochrony

Świadczymy usługi w zakresie uprawomocnienia patentu europejskiego na terytorium Polski (walidacja) a także utrzymania ochrony praw wyłącznych własności przemysłowej, w tym monitorowania upływu terminu do wnoszenia odpowiednich opłat, wnoszenia tych opłat oraz dokonywania ich rozliczeń

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Prowadzimy postępowania sądowe w zawiązku z naruszeniami praw własności intelektualnej oraz czynami nieuczciwej konkurencji, postępowania sporne przed UPRP, EUIPO i EPO, jak również postępowania arbitrażowe w szczególności przed Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO i Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu.

Opinie prawne i techniczne

Sporządzamy opinie na potrzeby postępowań sądowych, w szczególności postępowań zabezpieczających, oraz w toku postepowania sądowego, w tym również formułujemy zarzuty do opinii innych biegłych.

Negocjacje i umowy

Uczestniczymy w negocjacjach dotyczących praw własności intelektualnej i sporządzamy projekty umów: od pojedynczych umów do wdrożeń kompleksowych systemów zarządzania własnością intelektualną.

Zgodność administracyjna

Doradzamy i prowadzimy postępowania w sprawach dotyczących prawnej regulacji obrotu produktowego w szczególności sprawach dotyczących produktów leczniczych, kosmetycznych i żywnościowych, w tym reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji w szczególności organami inspekcji takimi jak organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organami nadzoru budowlanego, w tym również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi ze skarg na decyzje tych organów.

Usługi finansowe

Sporządzamy wyceny praw własności intelektualnej oraz know-how, świadczymy pomoc w sprawach związanych z opodatkowaniem własności intelektualnej, jak również w sprawach dotyczących zabezpieczeń na prawach własności intelektualnej. Pomagamy w poszukiwaniach źródeł finansowania działalności wynalazczej oraz uzyskiwaniu i rozliczaniu wydatkowania środków z tych źródeł.